Mały grant Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

02.05.2018

Wpłynęła oferta Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców „WHEELER – EM do Wisły” pomiędzy 15-17 czerwca 2018r., na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r