Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej

04.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 265/ZPS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust 3 w związku z art.11a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 450) w związku i uchwałą Nr XLVII/527/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze, z zakresu Wydziału

Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.