Konsultacje w sprawie zmiany statutu Muzeum Górnictwa Węglowego

30.01.2018

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze: w sprawie projektu zmian w statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Projekt uchwały przygotowano w celu usprawnienia działania Muzeum, a także z potrzeby dostosowania istniejących zapisów do profilu prowadzonej działalności.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 12.02.2018 r. pisemnie lub e-mailem na adres:
Urzędu Miejskiego w Zabrzu 
Wydział Kultury i Dziedzictwa
ul. Wolności 286
e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:
1. Nazwę organizacji;
2. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3. Tytuł projektu uchwały
4. Wskazania miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt);
5. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
6. Uzasadnienie stanowiska o którym mowa w pkt.5;
7. Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:
Tomasz Gasidło tel. 32/ 373 34 14. 
Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ciągu 3 dni od ich zakończenia.

Dokumenty do pobrania