Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – II tura

25.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 59/WPTS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.