Mały grant Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wielka Flota Zjednoczonych Sił z Zabrza

05.01.2018

Informujemy, że w dniu 05.01.2018 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wielka Flota Zjednoczonych Sił z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, 41-800 Zabrze na realizację zadania: „26 Finał WOŚP 2018”.

Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z póź. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od 05.01.2018r. do 12.01.2018r.

Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ulicy Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 12.01.2018” r.