Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

02.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 1/WKD/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w §1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.