Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2018 roku

13.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 1197/WPTS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2018 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017r.poz.1875) oraz art.l11 ust.2art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U.2016r.poz.1817 z późn.zm.)zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2018 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Małgorzata Mańka-Szulik