Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku

30.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 1164/ZPS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.1, art.33 ust. 3 w związku z art.11 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875), art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 1817 z póź. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz.1769, 1985) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/527/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16.10. 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze, w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta Zabrze, z zakresu Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w 2018 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka-Szulik