Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

21.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 1103/WPTS/2017
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik