Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/316/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

20.11.2017

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwał:

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/316/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 04.12.2017 r. pisemnie, e-mailem na adres:

Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Wolności 286

e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:

  1. Nazwę organizacji;
  2. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
  3. Tytuł projektu uchwały
  4. Wskazania miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt);
  5. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
  6. Uzasadnienie stanowiska o którym mowa w pkt.5;
  7. Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tel. 32/ 373 34 36. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Dokumenty do pobrania