Mały grant Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

20.09.2017

Wpłynęła do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu uproszczona oferta Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 241, na realizacje zadania publicznego pod tytułem: „Lepsze jutro”.

Zadanie publiczne realizowane w trybie art.19a, ustawy o działalność i pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm).

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od 20.09.2017 r do 27.09.2017 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:  sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w UM Zabrze przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia 
i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 27.09.2017 r.