Oferta w trybie art. 19a Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

15.09.2017

„Wpłynęła oferta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 15.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 22.09.2017 r.”

Dokumenty do pobrania