Mały grant Fundacja Cyryla i Metodego

10.05.2017

Wpłynęła oferta Fundacji Cyryla i Metodego z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 49/13 na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w terminie od dnia 11.05.2017 r. do dnia 18.05.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 18.05.2017 r.