Ogłoszenie Prezydenta Miasta – konsultacje społeczne w sprawie statutu Domu Dziecka w Zabrzu

04.05.2017

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu (nadanie nowej treści statutu związane jest z dostosowaniem statutu Domu Dziecka w Zabrzu do obowiązujących przepisów prawa).

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 18.05.2017 r., pisemnie, e-mailem na adres: Urzędu Miejskiego w Zabrzu Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Wolności 286, e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tel. 32/ 373 34 06. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ciągu 30 dni od ich zakończenia