Mały grant złożony przez Fundację Wspierania Szkoły „Nasza Trójka”

20.03.2017

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” z siedzibą w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 33, na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 20.03.2017r. do dnia 27.03.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa do 20 marca 2017 roku.