Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zabrzańskich w 2017 roku

16.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 205/ZPS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zabrzańskich w 2017 roku

Na podstawie art. 4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) i uchwałą Nr XXXI/341/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zabrzańskich w 2017 roku, z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w tym od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.