Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

10.03.2017

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.03.2017 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zamieszczenie na okres 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w dniu 10.03.2017 r.

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt:
Agnieszka Rachubińska
tel.: 32-37-33-598

W załączeniu projekt uchwały oraz ogłoszenie.