Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku

02.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 168/WPTS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1817), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w załączeniu.

Dokumenty do pobrania