Mały grant Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM”

22.02.2017

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM” z siedzibą w Gliwicach 44-141, ul. Parkowa 5, na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 01.03.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.03.2017 r.

Dokumenty do pobrania