Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zabrze

20.02.2017

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

przesyłam w załączeniu Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


z prośbą o zamieszczenie na okres 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w dniu 20.02.2017 r.

Dokumenty do pobrania