Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zabrze rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

20.02.2017

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

przesyłam w załączeniu Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

z prośbą o zamieszczenie na okres 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w dniu 20.02.2017 r.
W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

Osoba odpowiedzialna: inspektor Agnieszka Rachubińska

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z:
Agnieszka Rachubińska
tel.: 32-37-33-598

Dokumenty do pobrania