Mały grant Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”

29.12.2016

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wielka Flota Zjednoczonych Sił z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 29.12.2016 r. do dnia 04.01.2017 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.01.2017 r.