Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania roku turystyki w 2017r.

14.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 1157/WPTS/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w
tym upowszechniania roku turystyki w 2017r.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXI/341/16 Rady Miasta z
dnia 17.10.2016r., zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w
tym upowszechniania turystyki w 2016 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania