Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017roku

30.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 1118/ZPS/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017roku

Na podstawie art. 30 ust.1, art.33 ust. 3 w związku z art.11 a ust2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446), art. 11 ust.1 i 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 239 i 395), art. 25, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz.163) oraz w związku z Uchwałą Nr
XXXI/341/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10. 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze, w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Zabrze, z zakresu Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w 2017
roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania