konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie projektów statutów dzielnic w Zabrzu

18.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 1083/BRM/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 18 listopada 2016 r.


w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie projektów statutów dzielnic w Zabrzu
Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z Uchwałą nr XXXIII/358/16 Rady Miasta Zabrze z dn. 14 listopada 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta projektów statutów dzielnic w Zabrzu
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłosić konsultacje z mieszkańcami miasta, których przedmiotem będą projekty statutów dzielnic
w Zabrzu.
§ 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta projektów statutów dzielnic w Zabrzu
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Projekty statutów dzielnic w Zabrzu stanowią załączniki nr 2 – 19 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Formularz zgłoszeniowy propozycji zmian w statutach dzielnic stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta Zabrze.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Biura Rady Miasta.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.