Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2017 roku

04.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 1030/ZPS/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust 3 w związku z art.11a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239 i 395) w związku z art. 11 ust.1-2 i ust.6, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) i uchwałą Nr XXXI/341/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze, w zakresie powierzenia prowadzenia czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2017 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W załączeniu znaleźć można pełną treść ogłoszenia oraz aktualne formularze do składania wniosku.

Do czasu zaktualizowania e-narzędzia wnioski składane mogą być tylko w wersji papierowej.