Konsultacje Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

16.09.2016

Ogłoszenie Prezydenta Miasta
Zabrze, dnia 15 września 2016 r.

Na podstawie Uchwały nr XI/I/16/15 Rady Miasta Zabrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) działające na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców.

Opinie należy dostarczyć w formie pisemnie na adres Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, bądź drogą elektroniczną na adres email copzabrze@gmail.com w terminie 14 dni od ogłoszenia, o którym mowa w §3 załącznika do Uchwały nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w/w projektu uchwały Rady Miasta Zabrze. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.
Opinie powinny zawierać:
1) nazwę organizacji;
2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3) tytuł projektu prawa miejscowego;
4) wskazanie miejsca, do którego wnosi się uwagi (paragraf, ustęp, punkt);
5) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
6) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w pkt.5;
7) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga. Wyjaśnień udziela i opinie przyjmuje inspektor Piotr Litaniuk oraz młodszy referent Kornelia Zakowicz, tel. 32 271-04-74.

Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu doręczenia opinii.