Mały grant Sto­wa­rzy­sze­nia KONTAKT Rodziców, Opie­ku­nów i Przy­ja­ciół na Rzecz Osób Nie­peł­no­spraw­nych In­te­lek­tu­al­nie przy Zespole Szkół Spe­cjal­nych nr 41 w Zabrzu

20.07.2016

W załączeniu znaleźć można ofertę Sto­wa­rzy­sze­nia KONTAKT Rodziców, Opie­ku­nów i Przy­ja­ciół na Rzecz Osób Nie­peł­no­spraw­nych In­te­lek­tu­al­nie przy Zespole Szkół Spe­cjal­nych nr 41 w Zabrzu  na realizację zadania: PIKNIK INTEGRACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA ZABRZE I MIAST OŚCIENNYCH złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w terminie od 20.07.2016 r. do 27.07.2016 r.

Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ulicy Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro lub telefonicznie pod numer telefonu 32/ 373 34 56, w terminie od 20.07.2016 r. do 27.07.2016 r.

Dokumenty do pobrania