Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w ramach projektu „Drogowskaz” na lata 2016-2017

05.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 614/ZPS/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w ramach projektu
„Drogowskaz” na lata 2016- 2017

Na podstawie Na podstawie art.30 ust.1, art. 33 ust.3 w związku z art. 11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz w związku z uchwałą Nr XII/123/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania bezrobociu, w ramach projektów ubiegających się o współfinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.