Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

16.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 415/IK/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie), w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XII/123/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania