Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze

10.05.2016

Działając na podstawie

Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


publikujemy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.04.2016 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

Projekt konsultowany może być przez 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej poświęconej konsultacjom,

W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

Osoba odpowiedzialna: inspektor Agnieszka Rachubińska

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z:
Agnieszka Rachubińska
tel.: 0-32-37-33-596