Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zabrzańskich w 2016 roku

26.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 361/ZPS/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zabrzańskich w 2016 roku

Na podstawie art.4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz..1118, z póż. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XII/123/15 Rady Miasta Zabrze z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zabrzańskich rodzin w 2016 roku z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, w tym od alkoholu i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent

Szczegóły w załączniku.