Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku – II TURA

19.04.2016

§ 1. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 2. Zakres zadania publicznego:

  1. Realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu i rozbudzaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza.
  2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki.
  3. Realizacja zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego.
  4. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej.
  5. Realizacja projektów promujących postaci wybitnych Zabrzan oraz osiągnięcia Zabrza w dziedzinie kultury w regionie, kraju i poza jego granicami.
  6. Realizacja projektów z dziedziny kultury, których celem jest promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zabrza i regionu.
  7. Realizacja projektów, których celem jest integracja mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta oraz promocja ich kultury.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na I półrocze oraz do dnia 6 czerwca 2016 r. na II półrocze zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25) do sekretariatu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 300.