Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.03.2016 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/603/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów

29.03.2016

Działając na podstawie

Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

przesyłam do konsultacji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.03.2016 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/603/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2015 r.oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze.

W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

Dokumenty do pobrania