Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku

17.03.2016

ZARZĄDZENIE NR 233/WPTS/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2515) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku do dnia 7 kwietnia 2016 roku, do sekretariatu Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Religi 1, 41-800 Zabrze, pokój 71. Oferta jest zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określającego wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania.