Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku

10.12.2015

Zadanie nr 1

Rodzaj zadania publicznego :

Podzadanie nr 1 – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Opis podzadania: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży będzie realizowane poprzez prowadzenia treningów sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zawiera w sobie w szczególności następujące elementy:

a) organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych z prowadzeniem dzienników treningowych,

b) organizowanie obozów i zgrupowań sportowych,

c) organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez
odpowiednie okręgowe i krajowe związki sportowe),

d) udział w innych zawodach i turniejach sportowych,

e) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania.

Podzadanie nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych

Opis podzadania: upowszechnianie kultury fizycznej realizowane będzie w szczególności poprzez organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Termin realizacji zadania publicznego:

08 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Forma zlecenia: wspieranie lub powierzanie

Środki przeznaczone na realizację: 1.880.000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przeznaczono w 2015 roku dotacje w kwocie 1.776.150,00 zł, a w 2014 roku przekazano w kwocie 1.884.000,00 zł.

Termin składania wniosków: 31.12.2015 g. 13:00