Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w latach 2016-2017.

23.11.2015

ZE WZGLĘDÓW NA OGRANICZENIA TECHNICZNE APLIKACJI, W PRZYPADKU OFERT, W KTÓRYCH NALEŻY POWIELIĆ TABELĘ KOSZTORYSU Z POWODU OKRESU REALIZACJI ZADANIA PRZEKRACZAJĄCEGO ROK KALENDARZOWY, OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ Z POMINIĘCIEM APLIKACJI.

ZARZĄDZENIE NR 983/IK/2015
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze
w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w latach
2016-2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, z 2015r. poz. 1225, poz. 1333, poz. 1339) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w latach 2016-2017, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzata Mańka-Szulik

Dokumenty do pobrania