Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2016 roku

18.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 978/ZPS/2015
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta
Zabrze w 2016 roku
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118, 1146, z 2015 Dz. U. poz. 1255, 1333, 1339) w związku z art. 11 ust. 1-2 i ust. 6, art. 26 ust 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) i uchwałą Nr XII/123/15 Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016, zarządza
się co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w zakresie powierzenia prowadzenia czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. którego treść stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w paragrafie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Lewandowski

Dokumenty do pobrania