Konsultacje plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze (PGN)

30.10.2015

Miasto Zabrze opracowuje dokument pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze (PGN). Plan swoim zakresem obejmuje cały obszar miasta.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia 
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej,
  • poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Obszary działań objęte Planem tj.:

  • zużycie energii w budynkach i instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, zakłady przemysłowe poza EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami)), dystrybucja ciepła,
  • zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
  • gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej z zużyciem energii (CH4 ze składowisk),
  • produkcja energii – zakłady/ instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami),
  • zadania nieinwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.