Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

14.09.2015

Prezentujemy harmonogram prac nad corocznym Programem Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozrządowymi.