Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w 2015 roku

09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 741/IK/2015

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Zabrze

Małgorzata Mańka-Szulik