Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.08.2015 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwaly w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze

06.08.2015

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze,

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 26.08.2015  pisemnie, e-mailem na adres
Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wolności 286
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:
1. Nazwę organizacji;
2. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3. Tytuł projektu uchwały
4. Wskazania miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt);
5. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
6. Uzasadnienie stanowiska o którym mowa w pkt.5;
7. Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.


Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tel. 32/ 373 35 21. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Dokumenty do pobrania