Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 1-32 tejże ustawy, w 2015 roku

31.07.2015

Zarządzenie Nr 614/WKS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 31 lipca r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 1-32 tejże ustawy, w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 2013 r.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Zabrze w dziedzinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 w 2015 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Kontaktów Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania