Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 w 2015 roku

02.06.2015

Zadanie nr 1

Rodzaj zadania publicznego: Organizacja dni NGO

Opis zadania: Zadanie polega na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu dni zabrzańskich organizacji pozarządowych.

Termin realizacji zadania publicznego: od 01 lipca do 15 listopada 2015 r.

Forma zlecania: wspieranie

Środki przeznaczone na realizację: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy polskich złotych).

Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może przekroczyć 90% ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego).

Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju nie przekazano dotacji w ubiegłych latach.

Zadanie nr 2

Rodzaj zadania publicznego: Animacja trzeciego sektora

Opis zadania: Zadanie polega na prowadzeniu działań animacyjnych na rzecz zabrzańskiego trzeciego sektora.

Termin realizacji zadania publicznego: 01 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Forma zlecania: wspieranie

Środki przeznaczone na realizację: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy polskich złotych).

Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może przekroczyć 90% ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego).

Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju nie przekazano dotacji w ubiegłych latach.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku do dnia 22.06.2015 r. godz. 12:00, do sekretariatu Centrum Organizacji Pozarządowych, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę złożenia wygenerowanego wydruku złożonej oferty.

Dokumenty do pobrania