Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25.05.2015 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Programu Wspołpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzialałności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

25.05.2015