Projekt uchwały w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

28.04.2015

UCHWAŁA NR ………………………………….
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia …………………………………. …. r.
w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.
Rada Miasta Zabrze
uchwala:
§ 1. Określa się sposoby konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 3. Traci moc uchwała nr LVIII/762/10 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia
sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.