Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku

24.04.2015

Zarządzenie Nr 218/WPTS/2015
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 2013 r.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania