Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2015 roku

14.11.2014

Zarządzenie Nr 1010/WPTS/2014
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 2013 r.) oraz art.11ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz..1118 z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2015 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1010/WPTS/2014
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 2013 r.) oraz art.11ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz..1118 z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2015 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania