Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrony i promocja zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; promocji i organizacji wolontariatu; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

12.11.2014

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2015.

Konkurs zostaje ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118/ na podstawie art. 4, i art. 13 oraz w związku z Uchwałą nr LVII/831/14 Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Pobierz pełną treść ogłoszenia